Privatësia

 Home / Privatësia

Për të vizituar web faqen e Pelikani Security GROUP nuk nevojiten të dhënat personale apo autentifikimi në web faqe.
Pelikani Security GROUP kërkon pjesërishtë të dhënat tuaja vetëm në rastet kur perdorni faqen e kontaktit për të komunikuar me ne. Në të tilla raste, Pelikani Security GROUP merr të drejtën e përdorimit të të dhënave tuaja dhe ruan anonimatin kundrejtë palëve të treta në bazë të ligjeve mbi privatësinë të Republikës së Shqiperisë. Pelikani Security GROUP mund të perdor te dhënat tuaja(emër, mbiemër, email) vetëm për komunikime komerciale apo komunikime të drejtëpërdrejta duke përdorur mjete automatike apo manuale si newsletter apo email.
Këto kushte janë hartuar në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe në varësi të ndryshimeve ligjore do të përshtaten me ndryshimet përkatëse. Nëse nuk pranohen të tilla kushte, mos përdorni kanalet e sipërpërmendura të komunikimit.

Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP